Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5

ZSP 5

ul. Chrobrego 308

44-313 Wodzisław Śląski

 

Adres

ZSP 5


ul. Chrobrego 308


44-313 Wodzisław Śląski


 


Statystyki

 • Odwiedziło nas: 428411
 • Do końca roku: 88 dni
 • Do wakacji: 261 dni

Kalendarium

Środa, 2023-10-04

Imieniny: Edwina, Roslawy

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zsp5wodzislawslaski.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników, certyfikatów itp., są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5, e-mail: zsp5@wodzislaw-slaski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 456 49 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku Zespołu prowadzą dwa wejścia główne znajdujące się od ulicy Chrobrego. Jedno z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą tylko schody. Istnieje również trzecie wejście z tyłu budynku. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

DANE TELEADRESOWE:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 

Szkoła Podstawowa nr 21

Publiczne Przedszkole nr 11

     

ul. Chrobrego 308       

44-313 Wodzisław Śląski

Kontakt telefoniczny:        

739 289 888                             

32 456 49 12

E-mail: zsp5@wodzislaw-slaski.pl